Saobraćaj

 • Izrada saobraćajnih studija;
 • Planiranje saobraćaja u gradovima;
 • Izrada projekata i studija iz oblasti bezbednosti saobraćaja;
 • Izrada studija opravdanosti iz oblasti saobraćaja i transporta;
 • Višekriterijumsko vrednovanje projekata;
 • Izrada saobraćajnih modela na makro (VISUM) i mikro nivou (VISSIM);
 • Upoteba GIS tehnologije;
 • Izrada projekata saobraćajne signalizacije i opreme;
 • Izrada projekata privremene saobraćajne signalizacije i opreme u zoni radova;
 • Izrada projekata saobraćajne kontrole i upravljanja sobraćajem (ITS);
 • Izrada projekata turističke saobraćajne signalizacije;
 • Izrada projekata parkirališta i saobraćajnog uređenja parking prostora;
 • Izrada projektne dokumentacije tehničkog regulisanja saobraćaja;
 • Izrada projekata vođenja saobraćaja;
 • Izrada projekata opremanja raskrsnica svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforizacija);
 • Izrada projekata saobraćajno-tehničkog uređenja kruga fabrika, poslovnih prostora i magacina;
 • Tehnička kontrola projektne dokumentacije;
 • Poslovi nadzora za saobraćajnu signalizaciju i opremu.
Go to top